Backa
FK:DB

Ordlista Modeller och Databaser. 050216
Alternativ nyckel Den kandiatnyckel som ej blev vald till PN
atomär odelbar
aggregatfunktion SQL beräkningsfunktioner i bastabell eller mellanresultat
attributs kardinalitet attriubutets avbildning anger om attributet får ha nullvärde och om det är envärt eller (flervärt koncept ok men ej flervärda i den logiska)
Authentification Kontroll att anv är den han utger sig för att vara lösen pinkod osv
Checkpint Systemgenererade tidsk stämpling i loggar för att kunna användas vid fel. Data ok fram till checkponinttime tc. Data som sänner över tc och failure time kan ej räddas. Men dat som både började och slutade innan tc kan räddas.
COMMIT Fyssisk db (fördrjning uppdastering) uppdateras inte förrän man nåt COMMIT. All uppdatering mot minnesbuffert och när commit gjorts srivs uppdateringarnat på loggfdil sedan permanentas uppdat i db.
cursor Anv i embedded -SQL för att tillåta värdprogrammet att ta hand om en SQL-satser en rad i taget den raden den pekar på
DEADLOCK När transaktioner begär lås på objeckt så att de låser för varandra. Ömsesidig väntan. Förhindras med t ex (wait-Die ,Wound-Wait)
Domän Värdeförråd som attribut hämtar sina värden. Heltal,datoum osv även intervaller eller tillåtna v'rden
Exclusive Lock Skriv lås Sätts på obj som skall skrivas ,inga andra trans får tillg på object
Granualitet storlek på objektet man låser (datab ,tabell tabelspace ex 4-8rd,sida rad)
intent lock Info som ges till objekt höre upp i hierarkin om att det finns lås på lägre nivå.
om skrivlås sätts på sida så informerars låshanteraren om att det finns ett läslås satt i den tabellen och db. Detta för att underlätta avvisning om det kommer begäran om läslås på tab. Ett protokoll för intent locking sätter intent på högre granualitet
IX (intent excklusive) betyder att det finns X.lås på sida eller rad inom tabell (längre ned i trädet)
Kandidatnyckel Attribut eller sammansättning av flera attribut som unikt kan identifiera en rad. 1 eller flera attribut som kan vara primärnyckel
Kardinalitet mängd rader/tuppler
Kartesisk produkt kartesisk
Logiskt dataoberoende i mmappningen mellan den konceptuella nivån och den externa nivån i ANSI-Sparkc's 3-nivåers arkitektur. Man kan göra ändringar i den konceptuella nivån utan att den externa påverkas
Låsningsgranualitet storlek på objekt sman låser (datab ,tabell tabelspace ex 4-8rd,sida rad)
Rekursivt samband När entiteten har ett samband med sig själv. Ex En anställd är chef över andra anställda
Relation Relation mängd=tablell
relations kardinalitet antal rader i tabellen
ROLLBACK Before image,translogg,buffert :när en transaktions påverkan på db omintetgörs, data får tillbaka det utseende det hade före transaktionens start (Begin Trans).
ROLLFORWARD Back-up+ afterimage ger konsekvent läge Anv när fel inträffat som gör att tveksamheter uppstår , blev senaste transändring fast/permanent i db.
ex på rollforward Krasch REDO loggen + Backup för att återskapa db
sambands kardinalitet 1:M ,M:M 1:1 är antal som markerar hur många entiteter det kan vara i ändarna på sambandet.
Serialiserbarhet Samtidig korrekthetskriteriet Varje transaktion är korrekt i sig. Transaktionerna är logiskt oberoende av varandra
Shared lock Lås lås sätts på ebj som skall läsas ,ok att andra trans läser.
Subtyp under typ till supertypen (kan ha egna värden) EX Supertyp Person subtyp lärare student
Triggers är de sk "enterprice constrains", de Verksamhetsregler som finns men som man inte kan få in i modellen :reglerna måste skrivas in
uppbyggda enl ECA Event Condition Action. om villkor ej ok sätts procedur igång felmeddelande vid tex dubbel bokning av lärare.
Two-Phase Locking (2PL) Transaktionsregler
. 1 Innan transaktioner opererar på något objekt sätter den ett lås på obj. (Växande fas lås begäres) 2 Efter att ha släppt ett lås begär den aldrig nya. (krympande fas ev stegvis släppmning)
weak entity .existensberoende entitet. En garageplatts är beroende av ett garage, våningsplan beroende av ett hus
view absolut inte en ny tabell. Utan mer ett titthål motmot db,
050210 F9 -Sal A
Transaktonsbegrepp
Innan transaktion databas i "consisten state" (Tyst allt ok rätt och riktigt")
Under trans = inkonsistent state (iingenstans .. men tillhör db)
Avsluta tansaktion= COMMIT (bekräta) eller ABORT (avbryt tag bort.)
COMMIT databasen till nytt konsekvent läge
ABORT återställer till före db
DBMS-krav: Allt eller inget!

Atomära attribut = Odelbara
Samtidig uppdatering
dirty data summor som inte finns
    , ändringar under pågående transaktion
    När A läser data som B inte är helt klar med och om B backar transaktion och A läste under pågående transaktion

Lås
Läslås shared lock (läser så andra har också rätt att läsa)
Skrivlås Exclusive Lock (skriver till objekt låser ut andra transaktioner från objektet)
Granularitet= Storlek på objektet man låser (Grandet** finkornigt singel)
Databas Tablell Tabellspace(t ex 4-8 rader) Sida Rad

LOGG Backup
ROLLBACK buffert,translogg+Before(undo)image
Total recovery ROLLFORWARD = Backup+After image After(Redo)

Databas
Logg
A C I D - Krav På DBMS

A     Atomicity (transakt är atomär=odelbar)
C     Consistency (Konsikvensen "Riktigheten" måste bestå)
I     Isokation (Varje transakt verkar köras isolerad),
     Först till kvarn t ex order trans ej störas
D     Duration (Beständighet Oavsett om olika fel inträffar skall resultat bestå )
050209 F8 -Sal A
Säkerhet optimering K19-19.2+K21-21.4
050207 Grupparb Måndag 9-13
050128 Grupparb Plan 4 (fredag kväll)
050127 Grupparbete Grupprum pl6 /inlåst 00.30
050126 L2 Exempel

FN_Främmande Nyckel
 • 1-M => FN på många sidan
 • M-M => Mellan tabell md sammansatt PN (får ej vara med i ligisk)
 • ISA => FN i Subklassen är samma som PN i Superklassen (ARV)
 • 050125 F5 Rel-db-des (k14,16,17)
  F5
  Intro Access
  Intro kompendium Acess
  Intro Access
  SQL Validering Kontrollera att SQL-satser följer standard

  F5 Labb1
 • Conseptual modell
 • 0..*I rose? ok med många till många i modellen
 • 2 logisk modell
 • Om många till många dela upp
 • Access
 • Glöm ej kryssa Enforse Updated Related fields
  risk att hela tupeln ej visas om det finns något tomt attribut.
  050124 F4 lösthäfte24/1
  (data)Modellering kap 11,12+ 15
  ca 8 typer av modellering Def datamodellering, ung miniatyr avbildn vi vill fånga,förenkling
  fånga rellevant data /aldrig allt bara det som är intressant.
  processmodellering (annat perspektiv)smaldelmod verksamh prcesser,
  Verksamhetsmod Mod olika aspekt av verksamhet.(kan inkludera både data+Proces-modd)

  3 typer data bodelleroing
 • Konceptuell modellering
  Helt oberoende av fysysiska aspekter (behöver inte data ,tabell)
 • Logisk relationsdatab, plattformsberoende,anp för vald databtyp.
 • Fysisk implementationsspeceifik ,hdd typ specifik vald
  3 typer data bodelleroing Modelleringsmetod
  Bör ingå
 • anv medv,tänk på stackars användare
 • Utgå endast från info krav:. tänk ej på andra grejor som hej hör till verksamhet
 • beakta Integretetskrav = stämmer det med krav som verksamheten ställer
  -Grafik+text byt ej ;Ring till romb anv samma under hela modelleringen.
  (6)projekt1
  Tag fram konceptuell modell
  (7) Olika notationer valbart ex -ER , -UML
 • (7) olika begrepp-entiteter mklasser,koncept,samband supercklass ,subtyp ,arv
  (8) se fig ER fam [äg)rel-bil
  (9)se fig .tag ej med förmycket,bil ok ej färg.
  Modellnivå [fam] 1..1 -------äger---- 0..*[bil]
  ------------------------------------------------
  Instansnivå (objektnivå)fam 1 äg 2 bil / fam 2 åg 2bil
  (10)! Klasser/Entitetstyp__ beskriver en företeelse de fins mänga förekomster . T.ex bil ,fam,företag,mhund,köp
  Varje flrekomst är identifierbart(Pekaut) objekt(instans) av denna klass(entitetstyp)
  (11)Klass/entitetstyp object bil tydlig lätt att förstå,
  klass bil håll dig till rektanglar ex [bil] modellnivå
  strong Familj oberoende fanns innan bil
  weak Bil måste ägas av person


  (12) Relationstyp/assosiation
  linje mellan klasserna
  beskriver samband mellan klasser(entiteter)
  Tex fam kan äga bilar ,
  [fam] 1..1----------äger-----0..*[bil]
  företag kan samarbeta med andra företag. 0..* text på hopbindning samarbetarmed [företag]0..* bind ihop
  (13)
  Relationstyp/assosiation
 • relationstyp har ett namn(på själva linjen) som beskriver innebörden av relationen.Tex Familj äger Bil
 • OM sambandet är 3 eller fler entitetstyper[klasser] (rutor) skapa ny entitet
 • för varje rel måste man definera avblidningsreg för varjse sida.
  - minimum ant obj som måst relat för denna egenskap -max-"- antal objekt som kan relateras

  0..* 0 till många
  (14)
  Attribut/Egenskap

  ---------- Varje klass har obj , bilar har färg / reg nr ant dörr ,effekt.
  Egenskap för variabel. ------------ Klass.
  Domän= Värdeförråd
  Varje attribut måste ha en domän. och avblidningsregler
  : (-minimum ant värd som obj måst ha för eg
  (-maimum
  (- om två obj av samma klass får ha samma värde för denna egenskap
  bil färg ///// personnr
  Domän värdeförråd tex personnr=11tecken
  (16)
  Attribu/egenskap
  Composit sammansatt ex adress( gatuadress,posnr postort)
  Redundance(härledbar) kan ränkas fram deriven_attribut -ext antal bilar fan har
  flervärt ex färg .färg klan ha flera värden

  (17)
  Identifierare
  Unik
  samlin envärda attribut
 • varje objekt måste unikt kuna identifieras . k(klass bil
 • varje klass identifieras av saml enväda attribut+relationer . (bilen regnr)

  (18)
  Verksamhetsregler= Business rules /Enterprise constrains
  ej grafsikt sätt /kan ej visas grafiskt
  Lägg med text. Tex anställd kan ej ha högre lön än VD
  Komplement till grafiken
  Lägges som tilläggstext

  (19)
  Relationstyper
 • 1:1 ett till ett (en pers äg en hund ,och en hund ägs av en person
 • 1:M ett till många ( En familj äger flera bilar och varje bil ägs av en famils)
 • M:M Många-till många (ett företag säljer många prod och varje produkt säljs av många företag
  (20)
  ARV
  Speciellt fall av 1:1 relation
 • Superklass -generellkals i arvshierarkin
 • subklass - specifika klassen i arvshierarkin ISA IS A (är en)
  [Person] (Sperklass)
      l
      l ISA
      l
  [Lärare] (subklass)
  Lärare is a (är en) Person
 • 050121
  0121 L1. grp 1 Lokal 502
  Normalisering och relationsalgebra
  Normalisering=Tagbort redundance 1NF

  2NF= alla attribut skall vara fullt funktionellt beroende av hela primärnyckeln. Om primärnyckeln inte är ett sammansatt attribut så är 1NF = 2NF.
  3NF=Det inte skall finnas några transitiva beroenden
  Man kan ibland behöva denormalisera (backa något steg)
  istället för att normalisera. pågrund av
  prestandaskäl
  T.ex OK brott mot 3NF
  Tabell Person med personnr namn postnr ort
  Ort hör ej hemma ihop med Personnr
  Ort bordebrutits ut för att Tabell Person skall hamna i 3NF.
  Länkar  till Info.
  Relationsalgebra=Slutet språk
  Opererar på relationer(tabeller) man specificerar hur frågan skall utföras.
  Procedurellt_språk=Berättar_HUR (inte vad)
  Relationsalgebra KTH ida Kodad ida dsv dsv kau

  Projektion p väljer kolumn(attribut)
  En Selektion s väljer rad(tuppel) Väljer ut en delmängd av raderna från en tebell/relation.
  EX. s vikt >75 Tabellnamn

  kartesisk 1 Kartesisktprodukt-X - .Kombinerar 2tab/relationer med varandra.
  ex. (2Attrib,2Rupler)+(2Attrib,3Ruppler) ger=> 4attrib,6rupler
  Bör undvikas så länge det är möjligt ger stora tabeller.

  JOIN Kombinerar 2tabeller väljer ut endast de radkombinationer som uppfyller ett vilkor
  IXI q
 • Theta-JOIN q Två 2tab val visar bara ruples/rader som uppfyller vilkor.
  Film q år >2000 AND regissör=pid PERSON
 • Equi-JOIN En speciellt fall av th-j då villkoret är en likhet. gem kol kvar end 1gång
 • Natural Join / IXI Kombinerar 2tabeller ,väljer ut endast de radkombinationer som har samma värde på alla kolumner och samma namn.
  Gem kolumner visas bara en gång

  UNION ,difference ,intersektion:
  Krav att de två mängderna som ingår i operationen är kompatibla.
  Unionskompabilitet
 • Lika många kolumner,attribut
 • Kolumner i samma ordning
 • Kolumner av samma datatyper
  Union U Kombinerar 2tabb tar med alla rader från båda tabb.(Dubbletter vias bara 1gång) (båda boll) OR
  Snitt/intersecton .-. (leta kod uppochned U) komb 2tab tar med alla rad som finns i båda (det mellan boll) AND
  Minus/Differens - komb 2tab tar med allarad i första men inte i andra. Vboll NOT
  Aggregerings-/Grupperingsfunktion f(kod)
  f beräkningar på en grupp rader. visa antalpersoner,medelvikt,antalskådis.
  Count(*) ,Count(kolumn),
  MAX(kolumn)
  MIN(kolumn)
  SUM(kolumn) bara aritmetiska kolumner summerar värde i kolumn
  AVG(kolumn) -"- /snitt
  Variance(kolumn) -"- räknar variat av värde i kolummn
  STDEV(kolumn) -"- std avvikelse av värde i en kolumn

  Theta-JOIN q-JOIN Två 2tab val visar bara ruples/rader som uppfyller vilkor.
  PersonalFunktionPersonal q Funktion
  PNamnAvd
  Joakim1
  Knatte3
  Fnatte3
  AvdFunktion
  1Ekonomi
  2Inköp
  3Lager
  PNamnAvdAvdFunktion
  Joakim1 1Ekonomi
  Knatte3 3Lager
  Fnatte3 3Lager

  Naturlig-JOIN Natural Join / IXI Kombinerar 2tabeller ,väljer ut endast de radkombinationer som har samma värde på alla kolumner och samma namn.
  Gem kolumner visas bara en gång
  PersonalFunktionPersonal IXI Funktion
  PNamnAvd
  Joakim1
  Knatte3
  Fnatte3
  AvdFunktion
  1Ekonomi
  2Inköp
  3Lager
  PNamnAvdFunktion
  Joakim1 Ekonomi
  Knatte3 Lager
  Fnatte3 Lager
  NATURAL JOIN förutsätter att JOIN-attributet heter likadant i det två tabeller annars blir det enligt nedanst
  Kartesiskt produkt-X - .Kombinerar 2tab/relationer med varandra.
  ex. (2Attrib,2Rupler)+(2Attrib,3Ruppler) ger=> 4attrib,6rupler
  Bör undvikas så länge det är möjligt ger stora tabeller.
  PersonalFunktionPersonal X Funktion
  PNamnAvd
  Joakim1
  Knatte3
  Fnatte3
  Funktion
  Ekonomi
  Inköp
  PNamnAvdFunktion
  Joakim1 Ekonomi
  Joakim1 Inköp
  Knatte3 Ekonomi
  Knatte3 Inköp
  Fnatte3 Ekonomi
  Fnatte3 Inköp

  PersonalFunktionPersonal X Funktion
  Tabell1
  A
  B
  C
  Tabell2
  1
  2
  Tabell1Tabell2
  A1
  A 2
  B1
  B 2
  C1
  C 2
 • Deklarativt(vad)_språk tvärtom mot proc Test letar tecken
  abcdef ghijkl mnopqr stuvxyz
  abcdef ghijkl mnopqr stuvxyz
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
  0118 F2. Lokal A
  Relationsmodellen /Normalisering
  Databaser-dela data ;Nätverksmodellen samt Hierktiska(dags att gå en kur i svenskstavin)
  Relationsmodellen från 1970
  T cODD. Relation=Mäng(lära)=>tabell
  Hash , index.Heap=inkastad = Typer av lagring.
  Tuppel=rad Kolumn=attribut(roll?)
  metadata=data om data
  GRad=Antal kolumner/attribut. Unär1 binär2 partiär3 attribut=Kolumn Kardinalitet= mängd rader/tuppler

  Domänbegrepp domäner värdeföråd som ___hämtar sina värden
  video,heltal ,Klassindelning_tex_typ_satum
  2.5 !Domän låser till tex enbart datumformat automära=Odelbara bara ett värde per kolumn
  0117 F1. Lokal A
  Intro till Databaser
  Databaser _dela data
  Management hantering
  DBA-ansv behörighet
  Ref bok Kap1.
  Databas, En gemensam samling av logiskt relaterad data för att möta et företags informationsbehov.
  Databas filer kallas tabeler
  Datakonsekvens-Rätt info till db.
  Transaktionshantering:::__allt eller intet
  1:12modeller ,Förstatyp____ hir/rel/obj
  1.13 Utveckling av databasteknolgin, hålkort IMS;information mangement system
  CODASYL
  Nätverks db
  1.5 1979orakle
  /IC verksammhet=>/helpdesk 1.17 80talet
  1.19 Risker ,säkerhet.
  Komlexitet ,Orgkonfliket-ej_äga siddata Systemfel,bankkrash SJ_överbelastning
  kostnader personal
  1.20 Fördelar databaser:många som kan kommaåt informatin __??__
  1.21 * Tre nivåer Codasy,,,, nv extern intern dat om data
  Konseptuell=Beskriver allt om (data om data)
  1.23 Fysiskt dataopberoende _________ hashing inkastade filer
  Logiskt Dataoberoende

  1.23 Dataoberoende= ______________??_______ Data katlogen kallas DBMS
  1.26/1.27 Datadictionary=Spindeln i __
  1.27 /1.28 access DataAdministration.-DA
  linje.gif)
  Till serco startsida
  Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 .

      Home 😜 hem